Privacy verklaring


Privacy Verklaring voor bezoekers van Lydion.
Dit is de privacyverklaring van Lydion, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20147263, inzake de website www.lydion.nl.
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Lydion, door middel van het klantensysteem van Lydion en de verwerkingen via onze website www.lydion.nl.
Onze website heeft een beveiligde SSL-verbinding tijdens het bestelproces en de contactformulieren.

 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Lydion acht
een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons
dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere
dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
wij onze verzameling van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin uw toestemming is vereist;
wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
wij uw recht respecteren om uwpersoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Lydion is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke
persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-05-2018 00:00:00.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u
worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze
aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:


NAW gegevens
Telefoonnummer
Factuuradres
E-mailadres
Betalingsgegevens

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze
gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in
het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk
verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook
aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Contactformulier
Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.
Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens
te beperken.
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af
te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven
statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen
alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient
aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw
persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt
u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten
beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat
om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie
mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet
kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Lydion
P. van Hooydonklaan 30
4926 CH Lage Zwaluwe
info@lydion.nl
0168-486476